Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction]
UPDATE `wp_postmeta` SET `meta_value` = '{{unknown}}' WHERE `post_id` = 4 AND `meta_key` = '_oembed_f188ed8ebf29fd43a217d52a19cac488'

https://www.youtube.com/watch?v=VOgV-d4uJ9Y

KẾT NỐI VỚI CHUNG TÔI

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *